Využitie tabletov na hodine anglického jazyka

26.07.2023 16:48
Próza

Autor : Mária Mydlová, SŠ sv. Uršule, Nedbalova, Bratislava

Späť na úvod

Tu je niekoľko rôznych aktivít, ktoré sa dajú robiť s deťmi pomocou tabletov, ktoré som sa dozvedela na mojej študijnej ceste na Maltu:

1) Interaktívne hry s jazykom: S aplikáciami a interaktívnymi hrami zameranými na anglický jazyk, môžu deti zdokonaliť slovnú zásobu, gramatiku a výslovnosť hravou formou. Hry ako hádanky, kvízy a prekladové cvičenia môžu deti zapojiť do učenia bez toho, aby to pripomínalo klasické vzdelávanie.

2) Kreatívne aktivity: Pomocou rôznych aplikácií na tvorbu digitálneho obsahu, deti môžu vytvárať príbehy, komiksy, animácie, a dokonca aj krátke videá v anglickom jazyku. Týmto spôsobom môžu využiť jazykové zručnosti a zároveň rozvíjať svoju kreativitu.

3) Online konverzácie: Použitie videohovorových aplikácií umožňuje deťom komunikovať s inými deťmi zo zahraničia alebo s rovesníkmi, ktorí sa učia anglicky. Tieto konverzácie podporujú reálne situácie a komunikáciu v anglickom jazyku.

4) Počúvanie a rozprávanie príbehov: Deti môžu použiť tablety na počúvanie anglických audio príbehov alebo na nahováranie svojich vlastných príbehov. Táto aktivita pomáha rozvíjať schopnosť počúvania a hovorenia v anglickom jazyku.

5) Učebné aplikácie a elektronické učebnice: Tablet môže slúžiť ako nástroj na prístup k rôznym učebným materiálom a elektronickým knihám, ktoré umožňujú deti učiť sa vlastným tempom a sú interaktívne.

6) Virtuálne výlety a objavovanie kultúr: Deti môžu prostredníctvom virtuálnych výletov a aplikácií objavovať rôzne kultúry a krajiny, čo pomáha rozvíjať ich kultúrnu gramotnosť a záujem o iné jazyky.

7) Vytváranie vlastných slovníkov a jazykových poznámok: Deti môžu použiť aplikácie na zaznamenávanie nových slov a fráz, ktoré sa naučili, a vytvárať si tak vlastné slovníčky a jazykové poznámky.


Jednou z metód, ktoré sme na kurze rozoberali bola metóda WEBQUEST.

WebQuest je vzdelávací nástroj, ktorý slúži na usmerňovanie žiakov pri online výskume a skúmaní špecifických tém. Bol vyvinutý v roku 1995 profesorom Bernie Dodgeom a jeho kolegami z univerzity v Kalifornii. Tento prístup integruje internetové zdroje do vzdelávania a podporuje študentov, aby sa stali aktívnymi účastníkmi svojho učenia. WebQuesty sú navrhnuté tak, aby žiaci spolupracovali, využívali internet na výskum, kriticky hodnotili informácie a vytvárali vlastné závery. Skladajú sa z nasledujúcich zložiek:

Úvod: WebQuest začína popisom témy a problému, ktorý žiaci budú skúmať. Zahrňuje motivačné prvky, ktoré majú prilákať pozornosť a záujem študentov.

Úloha: Študentom je zadávaná konkrétna úloha, ktorú majú splniť. Táto úloha je dobre štruktúrovaná a zvyčajne zahŕňa postupné kroky, ktoré majú študenti absolvovať pri výskume.

Zdroje: WebQuest obsahuje odkazy na internetové zdroje, ktoré žiaci použijú na získanie potrebných informácií. Tieto zdroje sú vopred vyberané učiteľom, aby boli relevantné a dôveryhodné.

Postup: V tejto časti je popísaný postup, ktorý majú žiaci nasledovať pri výskume a riešení úlohy. Ide o vedenie študentov, ako pracovať s informáciami a ako ich spracovať.

Hodnotenie: WebQuest obsahuje kritériá hodnotenia, na základe ktorých budú študenti posudzovaní. Tieto kritériá určujú, čo sa očakáva od študentov a ako budú ich výsledky hodnotené.

Záver: V závere WebQuestu sú študenti povzbudzovaní, aby prezentovali svoje zistenia, odpovede na úlohu alebo vytvorené projekty. Týmto spôsobom majú možnosť ukázať, čo sa naučili a ako dokážu aplikovať nové poznatky.

WebQuesty sú cenným nástrojom pre pedagógov, ktorí chcú zapojiť študentov do aktívneho učenia a motivovať ich na hlbšie skúmanie tém. Pomáhajú rozvíjať kritické myslenie, digitálne zručnosti a schopnosť spolupracovať.

Mnoho webquestov nájdete na stránke www.clilstore.eu


V závere už len toľko.... je dôležité pamätať na to, že použitie tabletov by malo byť vyvážené s tradičnými formami vzdelávania a hravou fyzickou aktivitou. Cieľom je vytvoriť pestrofarebné a stimulujúce prostredie, ktoré bude podporovať rôzne aspekty učenia anglického jazyka a zároveň záujem detí o jazykové vzdelávanie.

Článok vznikol na základe grantu Erasmus+ cez organizáciu SAAIC s názvom Učíme AJ s technológiami pod číslom  2022-1-SK01-KA122-SCH-000075754