ZAYMUSKA - MODERNÁ ŠKOLA PRE VŠETKÝCH ŽIAKOV (ERASMUS+)

02.11.2023 22:54
Galéria

Autor : Korina Bieliková, Cirkevná ZŠ R. Zaymusa, Žilina

Späť na články autora

Prioritou našej školy je neustále modernizovať výchovno-vzdelávací proces a zvyšovať kvalitu vzdelávania, aby všetci naši žiaci získavali trvalé poznatky a dosahovali čo najlepšie výchovno-vzdelávacie výsledky. Pracujeme tiež na tom, aby a v cudzom jazyku nadobudli komunikačné zručnosti a vedeli ho používať ako prostriedok komunikácie a vzdelávania a mohli pokračovať v štúdiu na kvalitných stredných školách. Z toho dôvodu sa naša škola zapojila do výzvy 2023 pre medzinárodné vzdelávanie financované z programu Erasmus+, ktorá bola vyhlásená Národnou agentúrou SAAIC, a vypracovala projekt s názvom Moderná škola pre všetkých žiakov, ktorého hlavným cieľom je podpora inkluzivity vzdelávania a zavedenie najnovších trendov vzdelávania na našej škole.

Prioritou našej školy je neustále modernizovať výchovno-vzdelávací proces a zvyšovať kvalitu vzdelávania, aby všetci naši žiaci získavali trvalé poznatky a dosahovali čo najlepšie výchovno-vzdelávacie výsledky. Pracujeme tiež na tom, aby a v cudzom jazyku nadobudli komunikačné zručnosti a vedeli ho používať ako prostriedok komunikácie a vzdelávania a mohli pokračovať v štúdiu na kvalitných stredných školách. Z toho dôvodu sa naša škola zapojila do výzvy 2023 pre medzinárodné vzdelávanie financované z programu Erasmus+, ktorá bola vyhlásená Národnou agentúrou SAAIC, a vypracovala projekt s názvom Moderná škola pre všetkých žiakov, ktorého hlavným cieľom je podpora inkluzivity vzdelávania a zavedenie najnovších trendov vzdelávania na našej škole.

Naša škola opäť patrila medzi úspešné školy v rámci výberovej procedúry a získala grant programu Erasmus+ na mobility zamestnancov zamerané na štruktúrované kurzy v zahraničí. Vzdelávacích mobilít sa zúčastnili šiesti naši učitelia v krajinách Malta a Írsko: Ing. Zuzana Zbínová (Malta), Mgr. Zdenka Smolková (Írsko), Mgr. Jaroslava Bielečková (Írsko), Mgr. Dominika Várošová (Írsko), Mgr. Korina Bieliková (Írsko) a Mgr. Jakub Behrík (Írsko). Na kurzoch získali praktické informácie o najnovších trendoch v oblasti vzdelávania a výchovy, materiály na skvalitnenie vyučovania vo všetkých predmetoch, osvojili si najnovšie inovatívne a alternatívne vyučovacie stratégie a metódy, vrátane poznatkov efektívneho využívania digitálnych vzdelávacích platforiem, ktoré chcú aplikovať vo vyučovaní, a tým zvýšiť inkluzívny prístup vo vzdelávaní a zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu pre všetkých žiakov, čo bude smerovať k ich úspešnému uplatneniu sa v živote. Každý z účastníkov programu absolvoval samostatné vzdelávanie zamerané na rôzne oblasti, aby sme spoločne naplnili ciele a princípy inklúzie vo všetkých spoločensko-vedných a výchovných predmetoch na 1. a na 2. stupni a v školskom klube detí a tiež posunuli úroveň vzdelávania do modernejšej formy. Naši učitelia sa na kurzoch zúčastňovali praktických workshopov, na ktorých sa stretávali s učiteľmi z iných krajín a mohli si tak vymieňať efektívne rady a skúsenosti a zlepšiť si svoje komunikačné zručnosti v angličtine. V rámci kurzov a aj vo svojom voľnom čase spoznávali zaujímavé miesta, históriu, pamiatky, kultúru a tradície krajín Malty a Írska, zbierali autentické materiály, ktoré chcú využiť v rámci vyučovania a tematických workshopov na našej škole. Naši žiaci sa tak môžu tešiť na „Irish Day“, na aktivity a hry v angličtine v školskom klube detí vždy v posledný piatok v mesiaci pod vedením Mgr. Bielečkovej a na využívanie metódy CLIL vo vlastivede v 3. ročníku s Mgr. Várošovou. Pre svojich kolegov si Mgr. Smolková, Mgr. Bieliková, Ing. Zbínová a Mgr. Behrík pripravili materiály o najnovších trendoch vo vzdelávaní, ktoré chcú odprezentovať v rámci pedagogickej porady a predmetových komisií. Sme veľmi radi, že vďaka grantu programu Erasmus+ môžeme prispieť ku kvalitatívnemu posunu edukačného procesu na našej škole.