Malaga 2022

11.05.2022 08:10
Blog

Autor : Martin Baranišin, ZŠ Hlinné 138

Späť na úvod

Zážitky a skúsenosti zo vzdelávania Erasmus+ v španielskom meste Malaga.

                          

       MALAGA 2022

Po skúsenostiach a zážitkoch z ERASMU+ v Anglicku a na Malte naše pohľady smerovali do španielskej Malagy, kde nás čakalo vzdelávanie pod názvom JOB SHADOWING na základnej škole CEIP CIUDAD DE POPAYAN.

Táto tretia mobilita bola zameraná na získanie praktických skúseností a autentických zážitkov zo vzdelávania na štátnej základnej škole v Španielsku. Jej cieľom bolo získať čo najviac inovatívnych praktických nápadov zameraných na inkluzívne vzdelávanie, konkrétne stratégie zamerané na prácu so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, stratégie podporujúce rozvoj spolupráce rodiny a školy, stratégie predchádzania predčasného ukončenia školskej dochádzky a v neposlednom rade stratégie a overené postupy zamerané na rozvoj čítania, čítania s porozumením, slovnej zásoby v materinskom jazyku a jazykovej komunikácie.

V rámci vzdelávacej mobility sme mali možnosť zúčastniť sa a pozorovať priebeh širokej škály vyučovania v triedach od predškolského vzdelávania, ktoré navštevovali deti od 3 do 5 rokov, až po prvý stupeň základného štúdia. Primárne vzdelávanie v Španielsku prebieha od 6-teho roku veku dieťaťa a zahŕňa na rozdiel od slovenského školstva až 6 ročníkov. Školský rok je rozdelený na 3 trimestre, na konci každého trimestra prebieha týždňové skúšobné obdobie, za ktorým nasleduje týždeň prázdnin.

V prvý deň našej mobility sme boli oboznámení s filozofiou a priebehom vzdelávania. Škola CEIP CIUDAD DE POPAYAN je nielen štátnou bilingválnou školou, ale aj inovatívnou školou, ktorá si adoptovala filozofiu učiaceho sa spoločenstva. Jej inovatívny prístup spočíva v dialogickom vyučovaní a interaktívnych skupinách, ktoré sú podporované ľuďmi z miestnej komunity. V podstate to znamená, že žiaci od nástupu do školy počas celého vyučovania pracujú v malých skupinách zvyčajne svojim vlastným tempom pod vedením vyučujúceho.

Tento spôsob skupinovej práce a vyučovania je na pravidelnej báze, spravidla raz do týždňa vo vybranej triede, obohatený o členov miestnej komunity. V praxi to vyzerá tak, že vyučujúci pripraví toľko aktivít, koľko je skupín na zopakovanie preberaných tém z rôznych predmetov. Ku každej skupine sa pripoja dospelí zo školy alebo komunity a ich prostredia, ktorí dobrovoľne vstupujú do triedy, aby podporili interakciu žiakov. Skupiny menia aktivity približne každých 10 minút. Jednotlivé aktivity žiaci riešia rovnocenným dialógom. Je zodpovednosťou dospelých zabezpečiť, aby sa všetci členovia skupiny zúčastnili a solidárne prispeli k vyriešeniu úlohy.

Vytváraním interaktívnych skupín sa interakcie diverzifikujú a znásobujú a všetok pracovný čas je preto efektívny. Ide teda o formu inkluzívneho zoskupovania, ktoré zlepšuje študijné výsledky žiakov, medziľudské vzťahy a vzájomné spolužitie nielen v triede, ale aj v celej miestnej komunite.

Škola sa na nás „hospitujúcich“ nijako špeciálne nepripravovala, práve naopak, ukázala nám odhalenú tvár „bežného“ vyučovacieho dňa so všetkým, čo k tomu patrí. Vyučovací proces sme teda mali možnosť sledovať prirodzene, neštylizovane. Napriek temperamentnejšej španielskej kultúre, všade prítomnému hlasnému diskutovaniu, ktoré niekedy hraničilo s chaosom, sme mali možnosť na vlastné oči vidieť radostné a nenásilné učenie sa žiakov, ktorí s chodením do školy nemali najmenší problém a svoj pobyt v nej si patrične aj užívali.

Skvelou „pridanou hodnotou“ vzdelávania Erasmus+ už tradične býva aj jeho kultúrno-oddychové využitie a Malaga nám ponúkla naozaj veľa možností. Počas voľných chvíľ sme spoznávali krásy mesta, historicko-kultúrne pamiatky, múzeá či pohľad na more a nádhernú pláž.

Myslím, že za všetkých účastníkov tejto mobility môžem povedať, že tento pobyt bol pre nás po všetkých stránkach veľmi obohacujúci a podnetný, s množstvom zážitkov. Nie je v našich silách obsiahnuť a zapracovať všetky aspekty nášho pozorovania do nášho školského vyučovania, ale určite sa o to pokúsime.

Už teraz sa tešíme na ďalšie pokračovanie vzdelávania Erasmus+ v niektorej z ďalších európskych krajín.

Ak sme inšpirovali aspoň jedného či jednu z vás, milí kolegovia, budeme len radi a držíme vám prsty na ceste za vašim dobrodružstvom.

učitelia zo ZŠ Hlinné