Čo všetko si arogantní žiaci nadpriemernej ZŠ v Petržalke dovolia za jednotky zo správania - 1. časť

10.08.2023 10:00
Blog

Autor : Marcel Burkert, ZŠ Dudova, Bratislava

Späť na úvod

Ide o prvú časť zo štvordielnej série článkov. Každá časť bude venovaná jednému prípadu, resp. príbehu... Všetky sa odohrali v šk. roku 2022/2023 na jednej z petržalských základných škôl, ktorá je považovaná za nadpriemernú. Ukazovateľov je veľa. V tomto článku sa ale rozoberá iba ukazovateľ prístupu k nedisciplinovaným žiakom porušujúcim školský poriadok.

A keďže vedenie školy v tomto smere nemieni zmeniť svoj prístup, trvalo to odmieta, zverejňujem názov školy - ide o ZŠ Dudová 2, Bratislava - Petržalka.  

Najprv citácia z platnej školskej právnej normy upravujúcej hodnotenie správania žiakov:

Stupeň 1 (veľmi dobré)

Žiak dodržiava pravidlá správania a ustanovenia školského poriadku a len ojedinele sa dopúšťa menej závažných previnení.

Stupeň 2 (uspokojivé)

Žiak porušuje jednotlivé pravidlá školského poriadku, je prístupný výchovnému pôsobeniu a usiluje sa svoje chyby napraviť.

Stupeň 3 (menej uspokojivé)

Žiak závažne porušuje pravidlá správania a školský poriadok alebo sa dopúšťa ďalších previnení.


V 1. príbehu vystupuje žiak 8. ročníka v šk. roku 2022/2023.

Zo záznamov o jeho správaní v 1. polroku:

Za špeciálnu pozornosť stoja 2 poznámky, zápisy, plné pochopenia, pod ktoré sa podpísali pani zástupkyňa riaditeľky a pani riaditeľka.

- Počas vyučovacej hodiny vyvolával šarvátky, provokoval spolužiaka a nepracoval podľa pokynov. Je to dosť veľká škoda, nakoľko je šikovný a mohol by mať lepšie výsledky, keby chcel. S pozdravom XY (inak zástupkyňa pre 2. stupeň).

Komentár:

Podľa pani zástupkyne nie je škoda vyučovacej hodiny, ktorú daný žiak narušoval vyvolávaním šarvátok. Škoda je len to, že daný žiak by mohol by mať lepšie výsledky, keby chcel.

- Počas vyučovacej hodiny si aj po upozornení vytiahol mobil so slovami, že mu niekto volá. 

- Počas prestávky sa zapojil s ďalšími spolužiakmi do ubližovania spolužiačky. (Do akého, nie je známe. Čo ak náhodou by išlo o závažné? Tak radšej takto neutrálne niektorí píšu poznámky).

Nasledujú 3 poznámky v súvislosti s WC. Prvé dve sú len predprípravou...:

- Spolu s dvomi spolužiakmi cez veľkú prestávku ignoroval pokyn učiteľa, ktorý im zakázal ísť na záchody pre žiakov 1. stupňa spolu, lebo povolené tam chodiť majú len po jednom.

- Cez veľkú prestávku na záchodoch pre 1. stupeň sa zabával na tom, ako jeho spolužiak kamarát dal kopanec do dverí od kabínky WC.

- Dobrý deň, vážení rodičia, dovoľte, aby sme vás aj touto cestou upozornili na nevhodné správanie vašich synov na toaletách na 1. stupni voči mladším žiakom. Žiaci sa tiež nevhodne správali voči niektorým dievčatám 2. stupňa. Veríme, že sa ich správanie nebude opakovať. Ďakujeme za spoluprácu, s pozdravom Vedenie školy

Komentár:

Pomaly si učitelia asi budú pýtať od rodičov nedisciplinovaných žiakov povolenie na to, aby im mohli dať poznámku za porušovanie školského poriadku.

Nevhodné správanie je hmlistý pojem. Môže byť pod ním schované sexuálne obťažovanie spolužiačok, odhaľovanie svojho pohlavného údu na verejnosti, alebo dokonca pred malými deťmi. Taká bola realita. A práve preto, aby sa predišlo takýmto kúskom, mali žiaci problémovej triedy 2. stupňa na WC pre 1. stupeň chodiť zakázané.

Voči dievčatám siedmeho, resp. ôsmeho ročníka išlo o sexuálne narážky.

Siedma až deviata poznámka:

- Na hodine slovenského jazyka sa učil so spolužiakmi fyziku a rozprával sa so spolužiakmi o fyzike. Jeho správanie rušilo vyučovací proces.

- Nerešpektovanie zasadacieho poriadku na hodine.

- Chodenie po triede bez dovolenia.

VÝSLEDOK – jednotka zo správania.

Od pani riaditeľky si vyslúžil len pokarhanie - za opakované nevhodné správanie voči spolužiakom, používanie mobilného telefónu počas vyučovania, nerešpektovanie pokynov pedagógov a drzé správanie voči pedagógom. Už toto samo o sebe malo byť dostatočným dôvodom minimálne na dvojku zo správania.

Zo záznamov v 2. polroku:

- Počas hodiny SJL leží na stoličkách.

- Mobil na hodine OBN.

- Žiak sa pokúsil oklamať učiteľa v súvislosti s bodovaním písomky z OBN. So známkou 3 a s obodovaním písomky (8 bodov z 13) bol spočiatku spokojný a až po čase vyšiel s tým, že učiteľ mu mal cez prestávku povedať, že 8 bodov znamená známku 2.... To učiteľ nemohol povedať ani náhodou, lebo vždy platí, že na dvojku je potrebné dosiahnuť 75%, čo 8 bodov z 13-tich určite 75% nepredstavuje.

- Drzé správanie voči pedagógovi na hodine SJL.

- Žiak sa spolu s dvoma ďalšími spolužiakmi zdržiaval počas prestávky po 4. vyučovacej hodine v 6. A triede a svojvoľne nevhodným spôsobom zaobchádzal s klavírom, čím ničil majetok školy. Svojím správaním viacnásobne porušil školský poriadok.

- Počas vyučovania sa vypýtal na wc a sedel na gauči na chodbe, kde mal videohovor na mobile so spolužiakom. Oklamal triednu učiteľku.

- Na hodine Fyziky nepracoval, vyrušoval a mal zbytočne komentáre.

- Žiak spoločne s niekoľkými spolužiakmi odignorovali upozornenie učiteľa, že v telocvični po dohraní volejbalu po sebe neupratali sieť, ktorú si tam sami zavesili. Učiteľ ich na to upozornil aj v šatni bezprostredne po hodine, že sieť nie je uprataná. No napriek tomu títo žiaci išli zo šatne rovno do triedy, kde ale za rohom na schodisku na nich čakal učiteľ, ktorý ich upozornil do tretice no aj to ignorovali a vyhovárali sa. Zastavilo ich až učiteľovo hlasné rázne zvolanie. Až potom sa uráčili ísť po sebe upratať volejbalovú sieť!

- Opakované nerešpektovanie pokynov pedagóga na vyučovaní - neprítomnosť na vyučovaní. (Učiteľka ANJ vzala žiakov do altánku na školskom dvore, kde prebiehala vyučovacia hodina. Daný žiak so svojimi kamarátmi však z hodiny odišli a šli si kopať do lopty na ihrisko).

- Drzé správanie voči triednej učiteľke počas prestávky.

- Závažné narúšanie hodiny OBN a opakované znevažovanie učiteľa.

- Drzé správanie voči učiteľovi, ktorý na začiatku hodiny jasne povedal, že najprv bude rozprávať on, a keď skončí, bude mu možné klásť otázky. A v prípade, že z časových dôvodov nepríde na všetky otázky, môžu otázky žiaci napísať e-mailom, a odpovie na každú. Učiteľovi napriek tomu od začiatku hodiny skákal do reči a na otázku učiteľa, či už ho pustí k slovu, odpovedal: Nie!

- Žiak bez dovolenia z ničoho nič prišiel ku katedre v čase keď učiteľ hovoril k triede, prerušil ho a dožadoval sa, že chce vidieť svoju opravnú písomku. Témou ale nebola opravná koncoročná písomka a učiteľ mu povedal, že mu ju môže ukázať hneď po skončení hodiny lebo ju pri sebe nemá. Na svoje miesto si sadol až keď na neho učiteľ musel zvýšiť hlas. Po skončení hodiny tú písomku zrazu už vidieť nepotreboval.(Nehovoriac o tom, že učiteľ mu opravnú písomku umožnil písať iba na základe svojej ústretovosti a dokonca s tým, že keď ju žiak napíše zle, známku štyri, na ktorú bol žiak po koncoročnej písomke, tak mu to túto známku už nezhorší; mohol si ňou len polepšiť. Žiak už pri odovzdávaní danej písomky mohol veľmi dobre vedieť, že ju nenapísal ani na štvorku. Navyše aj v tých pár slovách, čo na písomke napísal, mal hrubú chybu, citujem: "V demokracii vládca diktuje ostatným, čo majú robiť". Mohol by byť preto rád, že z OBN mu ostane štvorka a nie ešte sa púšťať do učiteľa drzým chovaním).

VÝSLEDOK – jednotka zo správania.

Od pani riaditeľky si žiak vyslúžil len pokarhanie (ktoré môže spláchnuť do záchoda). Návrh učiteľa na koncoročnej pedagogickej rade, aby žiakovi bola zo správania udelená aspoň dvojka, bol zamietnutý.

Nehovoriac o  tom, že zďaleka nie každý učiteľ v problémovej triede, do ktorej chodí daný žiak, poznámky za porušovanie školského poriadku zapisuje. Dôvody sú viaceré, ale jeden prevláda. Reč o tom bude v samostatnom článku.

Na záver,

sa ešte vrátim k tejto poznámke, ktorú žiakovi udelilo vedenie školy, resp. ju vybavovalo. "Dobrý deň, vážení rodičia, dovoľte, aby sme vás aj touto cestou upozornili na nevhodné správanie vašich synov na toaletách na 1. stupni voči mladším žiakom. Žiaci sa tiež nevhodne správali voči niektorým dievčatám 2. stupňa..."

Ako vidieť, v skutočnosti ide nie o jednu, ale o dve poznámky, dve rôzne samostatné porušenia školského poriadku. Obidve boli ale vybavené ako jedna vec a neboli zapísané do triednej knihy na Edupage. (Iba ja som ich zaradil do zoznamu poznámok). Natíska sa tu preto otázka, prečo toto šetrenie poznámkami zo strany vedenia školy voči nedisciplinovaným žiakom??? Pokúsim sa vysvetliť to v samostatnom článku.