ZŠ Dudova 2, Petržalka & Čo všetko je jej žiakom dovolené za jednotky zo správania & Príklady hodné nasledovania..., 3. časť

19.08.2023 13:06
Blog

Autor : Marcel Burkert, ZŠ Dudova, Bratislava

Späť na úvod

Prvé dve časti 4 dielnej série článkov pod názvom „Čo všetko si nedisciplinovaní, drzí a neraz arogantní žiaci nadpriemernej ZŠ v Petržalke dovolia za jednotky zo správania"  boli zverejnené na blogu Sme anonymne, bez uvedenia názvu školy a autora článku. 

Prvý dôvod odkrytia názvu školy je ten, že vedenie školy nepriamo trvá na tom, že nevhodné, drzé alebo arogantné správanie určitých žiakov školy bolo v 2. polroku školského roku 2022/2023 veľmi dobré (stupeň 1). Ako už bolo v predošlých článkoch poukázané, všetci mali mať znížené známky zo správania aj v 1. polroku, ale nemali, až na jeden prípad, kedy žiačke bola znížená známka zo správania na stupeň 2, aj keď už samotnou účasťou na šikane ukrajinských žiakov mala mať zo správania zníženú známku na stupeň 3. Ak nie rovno na stupeň 4. Nehovoriac o jej ďalších porušeniach školského poriadku za dané hodnotiace obdobie.

Je to výsmech nielen príslušnej právnej norme, upravujúcej hodnotenie žiakov, ale aj všetkým slušným žiakom školy a ich rodičom. Nehovoriac o posolstve, ktoré sa tým k žiakom vysiela – Porušovať pravidlá je normálne..., prirodzené..., preto netreba nedisciplinovaných žiačikov traumatizovať tak brutálnym spôsobom akým je zníženie známky zo správania... zo stupňa „veľmi dobré“ na stupeň „uspokojivé“; nehovoriac ešte o stupni menej uspokojivom!...

Druhý dôvod odkrytia názvu školy je ten, že jej vedenie trvá aj na tom, že bolo v práve, keď učiteľovi znemožnilo na koncoročnej pedagogickej rade šk. roku 2022/2023 vzniesť výhrady proti navrhovaným jednotkám zo správania daným nedisciplinovaným žiakom a odôvodniť návrhy na zníženie známok zo správania v týchto prípadoch. Všetky argumenty vedenia školy, ktorými zdôvodnilo prečo členovi pedagogickej rady uprelo jeho právo, alebo práva, boli vecne vyvrátené v článku „Ako vedenie ZŠ v Petržalke ospravedlnilo závažné porušovania záväznej právnej normy".

Týmto konaním vedenie školy závažným spôsobom porušilo hneď dva zásadné články záväznej právnej normy, ktorou je Metodický pokyn 22/2011 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Pred tým než prejdeme k jadru článku si najprv pripomeňme ako definuje správanie žiakov táto platná školská právna norma:

Stupeň 1 (veľmi dobré)

Žiak dodržiava pravidlá správania a ustanovenia školského poriadku a len ojedinele sa dopúšťa menej závažných previnení.

Stupeň 2 (uspokojivé)

Žiak porušuje jednotlivé pravidlá školského poriadku, je prístupný výchovnému pôsobeniu a usiluje sa svoje chyby napraviť.

Stupeň 3 (menej uspokojivé)

Žiak závažne porušuje pravidlá správania a školský poriadok alebo sa dopúšťa ďalších previnení.

Stupeň 4 (neuspokojivé)

Žiak sústavne porušuje pravidlá správania a školský poriadok, zámerne narúša korektné vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných žiakov a zamestnancov školy.

1. prípad, alebo príklad toho, čo všetko si nedisciplinovaní, drzí a neraz arogantní žiaci nadpriemernej ZŠ v Petržalke dovolia za jednotky zo správania

vrátene zaujímavej diskusie k nemu.

2. prípad, alebo príklad toho, čo všetko si nedisciplinovaní, drzí a neraz arogantní žiaci nadpriemernej ZŠ v Petržalke dovolia za jednotky zo správania.

3. prípad:

Ide o žiaka v školskom roku 2022/2023 ani nie siedmaka, teda buď piataka alebo šiestaka.

1. polrok - zo záznamov o jeho správaní:

- Vážení rodičia, dovoľte, aby sme vás informovali, že váš syn dnes do školy priniesol kuchynský nôž., ktorý je dosť ostrý. Týmto porušil školský poriadok a sme radi, že sa nič nestalo. Nôž je v kancelárii zástupkýň školy, kde si ho môžete vyzdvihnúť. Prosím dohovorte mu, že takéto veci do školy nosiť je úplne nevhodné a nebezpečné.

- Vážení rodičia, Váš syn sa počas prestávky vulgárne vyjadroval. Po upozornení pedagóga na nevhodné správanie a možný zápis do žiackej knižky (elektronickej) reagoval nevhodnými slovami a gestom na vyučujúcu. Napriek upozorneniu vo vulgárnom vyjadrovaní pokračoval a po opätovnom napomenutí a vysvetlení možných spôsobov riešenia situácie opäť vyučujúcej drzo odpovedal.

- Žiak sa počas prestávky nevhodne správal a poškodil školský majetok (stoličku).

Výsledok?

Za správanie v 1. polroku iba pokarhanie od riaditeľa (teda s jednotkou zo správania) - „za opakované nerešpektovanie pokynov vyučujúcich a za opakované porušovanie šk. poriadku - používanie mobilného telefónu a poškodenie šk. majetku. Žiak vážne porušil šk. poriadok prinesením noža na vyučovanie, čím mohol ohroziť bezpečnosť ostatných žiakov." Koniec citácie.

2. polrok:

- Spolužiakovi sa váš syn na telocviku vyhrážal slovami: Rozjebem ťa! (alebo: vyjebem ti zuby!). Neobstojí výhovorka, že spolužiak mu spravil to, alebo hento. Cez hodinu mi nikto nič nehlásil. Navyše sa na neho sťažoval nielen spolužiak, ktorému bolo vyhrážané, ale mnohí. Už na jednej z minulých hodín sa iného spolužiaka zahnal päsťou a kebyže ho nezastavím, tak by ho aj udrel. Bol vylúčený z hry, a dohováral som mu, že takéto správanie je absolútne neprípustné, aby takýmto spôsobom si vybavoval účty. Zjavne si moje slová k srdcu nevzal. A na predošlej hodine po jeho nečistom futbalovom zákroku iný chlapec ostal na zemi s plačom a on na to povedal, že sa ho takmer ani nedotkol... Chcel by som požiadať o dohovorenie Vášmu synovi, čo sa môže, a čo nie. Jeho správanie je naozaj cez čiaru.

- Žiak si odviazal z ruky elastický obväz a počas veľkej prestávky ho spolužiakovi hádzal okolo krku a ťahal ho. Hrozilo nebezpečenstvo udusenia. Žiak bol poučený vyučujúcimi o nebezpečenstve svojho konania. Obväz si môže v škole prevziať zákonný zástupca.

- Žiak sa počas prestávky pobil so spolužiakom, udrel ho päsťou do tváre.

Výsledok?

Za správanie v 1. polroku znovu iba pokarhanie od riaditeľa (teda s jednotkou zo správania) – „za fyzické napadnutie spolužiakov a ohrozenie ich bezpečnosti". Koniec citácie.

KOMENTÁR:

Ak nechceme ignorovať platnú školskú právnu normu stanovujúci kritériá správania, resp. ako sa musí žiak správať na to, aby mohol mať jednotku zo správania, tak tento žiak mal mať zníženú známku zo správania nieže len o jeden, ale rovno o dva stupne. Teda na stupeň 3 – menej uspokojivé správanie. Pričom ešte ani to by nemala byť pre neho, alebo jeho rodičov za jeho správanie žiadna pohroma, lebo v skutočnosti jeho správanie nemožno nazvať ani menej uspokojivým, ale skôr neuspokojivým, alebo rovno zlým.

Pri tomto je zaujímavé, že kým pri tri štvrťročnom hodnotení bolo správanie žiaka zo strany pani riaditeľky hodnotené ako závažné porušenie školského poriadku a to za: nevhodné správanie sa voči spolužiakom, ohrozenie ich bezpečnosti a za vulgárne vyjadrovanie počas vyučovania, tak pri koncoročnom hodnotení, teda za 2. polrok, sa toto jeho správanie zredukovalo na pokarhanie od riaditeľa a to za: fyzické napadnutie spolužiakov a ohrozenie ich bezpečnosti. Vytratili sa slová „závažné porušenie“ a vytratilo sa vulgárne vyjadrovanie žiaka počas vyučovania. Nehovoriac o tom, že druhá a tretia poznámka za 2. polrok boli udelené vo štvrtom štvrťroku šk. roku. Otázne je, prečo v tomto hodnotení vypadli slová „závažné porušenie“. Odpoveď nám môže dať vyššie uvedená právna norma v časti, ktorá hovorí, že znížená známka zo správania na stupeň 3 sa udeľuje pri závažných porušeniach pravidiel správania.

P.S.:

Nabudúce 4. prípad., ale asi už iba na blogu Sme - Stop alibizmu.