Inkluzívny prístup na hodinách anglického jazyka na základnej škole

13.04.2024 14:55
Blog

Autor : Korina Bieliková, Cirkevná ZŠ R. Zaymusa, Žilina

Späť na úvod

Jedným z najdôležitejších krokov k inkluzívnemu vyučovaniu anglického jazyka je aplikovať rozmanité vyučovacie metódy a širokú škálu aktivít, ktoré zohľadňujú rôzne štýly učenia. To podporujú, aby sa žiaci aktívne sa zapájali do procesu učenia a rozvíjali si tak svoje jazykové schopnosti v podporujúcom prostredí.

Inkluzívny prístup vo vyučovaní anglického jazyka ma zaujal z niekoľkých dôvodov, ktoré sa dotýkajú nielen pedagogického procesu, ale aj širších sociálnych, kultúrnych a hodnotových aspektov. Tento prístup je založený na presvedčení, že každý má právo na kvalitné vzdelanie a že vzdelanie by malo byť prispôsobené potrebám každého žiaka. Ale ako na to? Ako navrhnúť vyučovaciu hodinu, aby výborní žiaci nestagnovali, a naopak, aby žiaci s problémami v učení nezaostávali a neprehlbovali sa u nich komunikačné bariéry a nechuť k učeniu sa. Z toho dôvodu som sa rozhodla absolvovať kurz týkajúci sa inkluzívneho prístupu v zahraničí pod vedením skúsených zahraničných lektorov.

Moja voľba padla na kurz „English Language Teaching in an Inclusive Classroom“, ktorý som absolvovala v rámci Erasmus+ na škole InterEducation v Dubline v lete 2023 a tento školský rok aplikovala nové metódy a pedagogické prístupy na mojich hodinách. Na tomto kurze som sa oboznámila s aspektami inkluzívneho vzdelávania a najvhodnejšími pedagogickými prístupmi, vrátane metód, podporujúcich inkluzívny prístup na hodinách nielen anglického jazyka. Implementácia týchto prístupov na vyučovacích hodinách anglického jazyka na základnej škole určite pomáha vytvárať inkluzívne prostredie, kde sa všetci žiaci cítia byť podporovaní a motivovaní k dosiahnutiu svojho plného potenciálu vo vzdelávaní. Tu ponúkam nápady z môjho kurzu ako vytvoriť prostredie, kde žiaci môžu rozvíjať nielen svoje jazykové zručnosti, ale aj komunikačné, sociálne a emocionálne kompetencie.  Všetky metódy som praktizovala na svojich hodinách a niekoľko materiálov môžete nájsť pod mojim menom v knižnici na www.zborovna.sk.

Inkluzívny prístup vo vyučovaní anglického jazyka vyžaduje prispôsobivosť a inovatívnosť v metódach výučby. Pedagógovia sa musia prispôsobiť potrebám a štýlom učenia študentov, aby vytvorili prostredie, ktoré je stimulujúce, motivujúce a prístupné pre všetkých. Na svojich hodinách využívam vo veľkej miere tieto nové formy a metódy z kurzu:

1. Multisenzorické metódy

Táto metóda zahŕňa použitie rôznych zmyslov a zážitkov, kde žiaci majú možnosť zapájať viac ako jeden zmysel súčasne, t.j. používanie zraku, sluchu, pohybu a dotyku. Vďaka zapojeniu viacerých zmyslov do procesu učenia žiaci boli aktívnejší pri získavaní nových znalostí. Vizuálne, zvukové a hmatové podnety pomáhajú žiakom lepšie si zapamätať slová, frázy a gramatické štruktúry, čo vedie k rýchlejšiemu a efektívnejšiemu osvojeniu jazyka. V rámci tejto metódy som využívala:

• Total Physical Response (TPR) – napr. cviky na rozšírenie slovnej zásoby časti tela a doplnenie špecifickej slovnejú zásoby a slovných spojení týkajúcich sa cvičenia alebo rozcvičky.

• piesne s pohybom a tancom – napr. pri vyvodení pravidiel „spelling rules“ pri tvorení gerundia príponou „-ing“ s pesničkou „I am sailing“ od Roda Stewarda

• CLIL a medzipredmetové vzťahy – napr. finančná gramotnosť a výpočty ako na matematike pri nakupovaní online v obchode Sports Direct

2. Zážitkové vyučovanie

Táto forma vyučovania je akousi filozofiou a zároveň metodológiou, počas ktorej sa všetci žiaci cielene zapájajú do priamej skúsenosti a sústredenej reflexie s cieľom si zvýšiť vedomosti, rozvíjať zručnosti. Zážitkové učenie sa tiež označuje ako učenie sa činnosťou, učenie sa praxou, učenie sa skúsenosťou a učenie sa objavovaním a skúmaním. Tu sa dbá aj na personalizáciu, čiže aby spôsob realizácie bol príjemný všetkým žiakom.

Escape Room Hry

Escape hry často simulujú autentické situácie, čo umožňuje študentom uplatniť svoje jazykové zručnosti v reálnom kontexte. Je vynikajúcim nástrojom, ktorý kombinuje zábavu s vzdelávaním. Poskytuje množstvo výhod pre študentov, ako je zlepšenie jazykových zručností, rozvoj kritického myslenia, motivácia a tímová spolupráca. Materiály a popis hier Escape room ( ESCAPE FROM THE NORTH POLE, A CHRISTMAS CAROL BY CHARLES DICKENS) nájdete na www.zborovna.sk pod mojim menom.

Do mojich hodín aplikujem zážitkové vyučovanie vždy, ak sa to len dá. Najproduktívnejšími hodinami sú tie, na ktorých si žiaci precvičujú svoje jazykové zručnosti v reálnych situáciách v kombinácii s využitím autentických matriálov, čo zvyšuje ich sebavedomie a pocity úspechu. Napr.: rolové úlohy, dramatizácia textov, riešenie reálnych problémov a pod. Za každý ročník som vybrala po jednej aktivite:

5. ročník – CAN YOU DO IT? – žiaci si všetky činnosti vyskúšali, či ich vedia alebo nevedia, následne zhrnúť, čo dokázali a čo nie. (viac aj s materiálmi na www.zborovna.sk)

6. ročník – THE GREAT BRITISH BAKE OFF - žiaci sa zúčastnili reality šou v anglickej verzii Pečie celé Slovensko, konkrétne „technical challenge“ technickej výzvy. Každý žiak dostal recept s postupom a mali vedieť napodobniť, opísať aktivity.

7. ročník – WHAT DO YOU LIKE DOING? SHOW. – žiaci mali opísať a prezentovať aktivity, ktoré radi robia, napr. hrali na hudobných nástrojoch, donesli si maľované krížovky, spoločenské hry, na mobiloch ukazovali fotografie svojich domácich miláčikov, ale aj ukázali, ktoré online hry sa radi hraú.

8. ročník – EARTH DAY: WAKE UP HUMANS, YOU´RE ENDAGERED, TOO. IT´S UP TO ME AND YOU.– spravili sme si konferenciu, na ktorej žiaci vystúpili a prezentovali najpálčivejšie problémy o ochrane prírody a navrhovali riešenia s modálnymi slovesami (should, can), ale aj upozornili na možné následky (might). Táto aktivita zahŕňa aj „argumantative learning“, kde sa žiaci snažia argumentovať a klásť otázky spôsobmi, ktoré sú podobné ako u profesionálnych vedcov.

9. ročník – A GREAT HOLIDAY DESTINATION FOR MY TEACHER – žiaci mali navrhnúť dovolenkovú destináciu pre učiteľku do určitého budgetu pomocou rôznych online aplikácii (booking.com, tripadvisor.com a pod.): cesta, ubytovanie, pamiatky a činnosti, ktoré sa tam dajú robiť. Pomocou prvej a druhej podmienky mali svoj výber odprezentovať ako cestovný agenti.

3. Crossover learning

Je to vyučovanie mimo triedy a obohacuje ich vedomosti z učebnice o osobnú skúsenosť. Podporuje rozvoj zručností žiakov v rôznych témach a predmetoch, čím sa podporujú aj medzipredmetové vzťahy. Kombinuje formálne aj neformálne vzdelávacie prostredie a výsledkom sú autentickejšie a pútavejšie príležitosti na učenie.

Takáto hodina často vyžaduje viac ako 45 minút, preto odporúčam dohodnúť sa s kolegyňou iného predmetu a vytvoriť dvojhodinovku. Napríklad s ôsmakmi sme merali lavičky v parku, aby sme vedeli vypočítať, koľko farby potrebuje mesto zakúpiť na ich premaľovanie. Navyše museli nájsť, čo najvhodnejšiu cenu na internete. Zadania a vzorce boli v anglickom jazyku. Odpovedať museli v anglickom jazyku.

Jedna z úspešných aktivít, ktoré som si v rámci Crossover learning vyskúšala so žiakmi v 7. ročníku bola „ŽILINA TOURS with Local Private Tour Guides“. Tu sa žiaci zahrali na miestnych sprievodcov a celé dopoludnie sprevádzali mňa a svojich spolužiakov po významných historický pamiatkach a odprezentovali dôležité inštitúcie a zaujímavé miesta v meste. Prípravu si však robili v škole.

4. Autentické materiály

Autentické materiály zohrávajú kľúčovú úlohu pri vytváraní dynamického vzdelávacieho prostredia, ktoré podporuje skutočnú komunikáciu a efektívne učenie sa anglického jazyka. Takéto materiály pomáhajú žiakom prekonať bariéry a získať dôveru v používaní jazyka v rôznych situáciách.

Na svojich hodinách som využila niekoľko autentických materiálov, ktoré som si doniesla z mobility v Írsku:

• mapy – orientácia v meste, dostať sa z miesta na miesto (5. rčník, 7. ročník)

• letáky z obchodov – nákupný zoznam na prípravu narodeninovej oslavy (6. ročník), odporúčanie, čo by si si mal kúpiť v športovom obchode (8. ročník) a pod.

• brožúrky z Informačných turistických kancelárii – 10 dôvodov, prečo navštíviť Wicklow Mountains National Park (9. ročník), chystám sa navštíviť Dublin (7. ročník) a pod.

Autentické materiály, ktoré som vytvorila na základe inšpirácii z kurzu English Language Teaching in an Inclusive Classroom, boli na aktivity na workshop "European Day of Languages" - "Pâtisserie à Paris -couleurs en français ", „IRISH DAY“ a na hry v Escape room.

Na základe inšpirácii z vyššie uvedeného kurzu som vytvorila a využila niekoľko materiálov, napr.:

• strana z anglických novín The Guardian - THE NEW SLOVAK NATIONAL HEROINE

• bulletin - ŽILINA TOURS with Local Private Tour Guides

Reálne predmety: zdravotnícke pomôcky, príbor a pod. Materiály založené na autenticite si spravili a v rolových úlohách použili sami žiaci, napr. jedálny lístok, pozvánka na narodeninovú párty, pohľadnicu z New Yorku a pod. Na hodinách sme využili materiály vo virtuálnom svete, napr. SportsDirect.com, booking.com, thegreatbritishbakeoff.co.uk a pod.

5. Peer Tutoring

Je to kooperatívny model učenia, v ktorom sa navzájom učia samotní žiaci. Využívam tento spôsob v rámci skupinových aktvít takmer na kačdej hodine.

Tu by som chcela ukázať príklady, kde starší žiaci prišli vyučovať angličtinu mladších žiakov počas školských akcií:

READ. GROW. INSPIRE. ENGLISH READING MARATHON. – V rámci tejto iniciatívy naši deviataci čítali anglické knihy našim mladším žiačikom na 1. stupni a v piatom ročníku. Starší žiaci sa zapojili do procesu výberu kníh a vybrali také, ktoré by oslovili rôzne záujmy a vekové skupiny, no zároveň aby obsahovali dostatočné množstvo anglických slov a fráz. Starší žiaci preukázali neuveriteľné nasadenie a trpezlivosť pri čítaní s mladšími žiakmi. Pomáhali im aj s výkladom neznámych slov.

IRISH DAY – naši ôsmaci učili na 1. stupni v rámci workshopu zameraného na prezentáciu anglicky hovoriacej krajiny Írsko. Vytvorili 5 skupín a každá skupina sa venovala inej téme a zahŕňala iné aktivity. Mladší žiaci sa naučili írske hudobné nástroje a zatancovali si so staršími žiačkami írsky tanec. Na ďalších hodinách sa naučili, ako nakresliť ovečku, vyrobiť si klobúk, pomenovať hlavné symboly Írska. Naučili sa modlitbu Svätého Patrika a dozvedeli sa o jeho živote a diele.

6. Pracovné listy a materiály prispôsobené tak, aby všetci žiaci mali rovnaké možnosti prístupu k vzdelaniu bez ohľadu na ich schopnosti, rodinné či sociálne prostredie, kultúru, jazyk alebo nejaké zdravotné postihnutie. Tie nájdete na www.zborovna.sk pod názvom „Lexikálne a gramatické cvičenia na hodinách anglického jazyka s cieľom podporiť inkluzívne prostredie“

Inkluzívna výučba anglického jazyka podporuje nielen rozvoj jazykových zručností, ale aj komunikačných, sociálnych a emocionálnych kompetencií. Študenti sa učia byť kultúrne citliví, spolupracovať v tíme a riešiť problémy v rôznych kontextoch. Tieto zručnosti sú nevyhnutné pre ich osobný a profesionálny rozvoj v dnešnom globalizovanom svete.

Korina Bieliková

Fotogaléria k článku