Zhodnotenie prvých 100 dní vedenia ministerstva školstva

28.06.2020 20:32
Blog

Autor : Vladimír Crmoman,

Späť na úvod

Veríme, že máme konečne ministra, ktorý nebude hľadieť len na čo najlepšiu PR vo svojej funkcii, ale naozaj odborne a participatívne vyrieši množstvo nahromadených problémov.

Slovenská komora učiteľov vníma nové smerovanie ministerstva školstva pozitívne a verí, že je to začiatok zmeny. Sme si vedomí, že čas koronavírusu zablokoval mnohé potrebné zmeny, ale zároveň niektoré otvoril, pomenoval a priniesol rýchlejšie. Ministerstvo od nástupu prevažne hasí problémy vzniknuté v dôsledku pandémie. Veľa vecí sa podarilo vyriešiť v rámci možností. K najväčším pozitívam patrí sloboda, ktorú školy mali, otvorenie priestoru na realizáciu možných aktivít podľa vlastného uváženia. Doteraz nikdy nemali učitelia a riaditelia toľko usmernení a podpory zo strany ministerstva a Štátneho pedagogického ústavu ako počas koronakrízy. Mnohé usmernenia bez konzultácie s praxou a ich oneskorenosť prispeli k napätiam, s ktorými sa školy museli vyrovnať. Oceňujeme snahu ministra školstva zabezpečiť finančné prostriedky na udržanie pracovných miest v materských školách. Mnohé materské školy kvôli rozhodnutiu niektorých miest a obcí stanoviť pedagógom prekážku na strane zamestnávateľa nemohli realizovať dištančné vzdelávanie. Tým na čas prerušenia prevádzky znemožnili pokračovanie vzdelávania detí, vrátane ich systematickej prípravy na vstup do 1. ročníka základných škôl. K tomuto dochádzalo aj na mnohých základných školách, následkom čoho nemali všetky deti rovný prístup k vzdelávaniu.

Nástup nového ministra priniesol aj zmeny na ministerstve. Dôležité posty v rezorte sa obsadzovali bez transparentného výberového konania, sekcia regionálneho školstva sa rozdelila na dve nové sekcie bez vysvetlenia potreby tejto zmeny, vznikla komisia pre profesijný rozvoj, o ktorej nie je možné sa nič dozvedieť a celý školský rok je zablokované akreditované vzdelávanie pedagógov. Museli sme vyvinúť veľké úsilie, aby sa konečne po krôčikoch naštartoval aspoň atestačný proces. Dlho očakávaným a pozitívnym krokom ministra je začiatok procesu otvorenia trhu s učebnicami, v komunikácii so školami a vydavateľmi však aj v tomto procese čaká ministerstvo ešte veľa práce.

Stojí pred nami veľa problémov, pri riešení ktorých potrebujeme zrýchliť v transparentnosti a spomaliť tam, kde je potrebná celospoločenská diskusia. Želáme si, aby všetky kroky a postupy boli viditeľné a verejné. Za mimoriadne dôležitú považujeme realizáciu zmeny financovania škôl a školských zariadení z originálnych kompetencií na prenesené. Táto požiadavka bola nami prezentovaná už v roku 2015 ako výsledok prieskumu zameraného na túto problematiku. Napätie so zriaďovateľmi v čase prerušenia prezenčného vzdelávania jeho výsledky v neprospech samospráv ešte znásobila. Dúfame, že zjednotené financovanie spomínané v programovom vyhlásení sa bude realizovať. Potrebujeme riešiť demokratizáciu škôl, odmeňovanie zamestnancov rezortu, štandard vybavenosti škôl, odborné tímy, podmienky vychovávateľov a pod. Sú to kroky, ktorých naplnenie by spoločne doviedlo naše školy k vyššej kvalite. Veríme, že skutočné potreby škôl sa opäť neodsunú a nebudú sa riešiť spôsobom bývalého vedenia rezortu, vytváraním plánov pre budúce vlády.  Viaceré opatrenia, ako napríklad sfunkčnenie rád škôl alebo nastavenie demokratickej voľby riaditeľa bez práva veta zriaďovateľa, si ani nevyžadujú financie, ale skôr dobrú vôľu.

Veríme, že máme konečne ministra, ktorý nebude hľadieť len na čo najlepšiu PR vo svojej funkcii, ale naozaj odborne a participatívne vyrieši množstvo nahromadených problémov.

www.sku.sk