VÝZVA NA ZRUŠENIE T5

22.06.2020 12:55
Blog

Autor : Ján Papuga,

Späť na úvod

Výzva na zrušenie T5 v nadchádzajúcom školskom roku bola zaslaná. Od Spoločensttva učiteľov a priateľov vyučovania slovenčiny a Konštruktívnej školovedy - hľadanie strednej cesty v diskurze.

V Bratislave dňa 22. 6. 2020

VÝZVA MINISTROVI ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU

Spoločenstvo učiteľov a priateľov slovenčiny vyzýva pána ministra, Mgr. Branislava Gröhlinga, aby zrušil Testovanie 5 (T 5) v školskom roku 2020/2021.

Zdôvodnenie:

Vyučovanie v 2. polroku školského roka 2019/2020 bolo poznačené dlhodobým prerušením vyučovania z dôvodu šírenia pandemického vírusu. V rámci toho sa obmedzil priamy kontakt učiteľov so žiakmi, ktorí sa nemohli systematicky, odborne a efektívne vzdelávať v priestoroch školy s učiteľmi. Navyše sa neskôr redukovalo učivo tak, že sa výrazne zúžil učebný obsah stanovený v ŠVP, z ktorého sa vychádza v obsahovom zameraní T 5. Nebol priestor ani na opakovanie a upevňovanie učiva. Tým môžu byť výrazne skreslené výsledky žiakov z nadchádzajúceho T 5.

Laicky sa predpokladá, že sa na T 5 budeme pripravovať od septembra v novom školskom roku. Avšak chceli by sme pripomenúť, že práve jesenné vyučovanie potrebujeme venovať vyrovnávaniu výchovno-vzdelávacích rozdielov medzi žiakmi, ktorým z rôznych dôvodov nevyhovovalo dištančné vyučovanie, resp. nemali možnosti realizovať ho. Obzvlášť dôležité je pokojné plynutie vyučovania pre žiakov zo sociálne slabších prostredí a pre žiakov s poruchami učenia. Okrem toho budeme potrebovať čas na pomalé prechádzanie na štandardný typ výučby v budovách škôl po ozaj veľmi dlhom prerušení vyučovania. To by malo byť prioritou v stave po epidémii, nie príprava na T 5, ku ktorej v prípade jeho realizácie v strachu zo zlých výsledkov niektorí kolegovia dospejú. 

Budeme teda potrebovať veľký časový priestor na odstraňovanie škôd z prerušenia vyučovania, čo by malo byť prioritou celej spoločnosti. Urýchliť adaptáciu žiakov len preto, aby sme našli čas na fixáciu učiva na T 5, neúmerne zaťaží žiakov, ktorí tiež boli počas pandémie v strese z novej situácie.

Žiadame Vás preto z uvedených dôvodov o zrušenie T 5 v budúcom školskom roku. 

Prikladáme aj dôvody na úplné zrušenie T 5:

1)      Termín T 5 je dlhodobo nevhodný, keďže toto testovanie má overovať vedomosti a kompetencie žiakov z 1. stupňa základných škôl (ISCED 1). Za dva a pol mesiaca sa žiaci na 2. stupni posunú v učive ďalej a vracať sa k témam 1. stupňa je kontraproduktívne, najmä v súvislosti s časovou tiesňou spomenutou v predchádzajúcom bode a vôbec, v stave preplnenosti osnov. Z tohto dôvodu by malo byť T 5 bezodkladne zaradené ku koncu druhého polroka 4. ročníka. V súčasnom stave učitelia 2. stupňa  sa pod tlakom okolia venujú v 5. ročníku aj témam zo 4. ročníka, a tak zaostávajú v osvojovaní ISCED 2.

2)      O dôležitosti T 5, ktorú sa snažia umelo zvýrazniť rôzne inštitúcie a NÚCEM, svedčí aj to, že nejestvuje náhradný termín. Netreba ani hlboko preniknúť do problematiky štatistiky, aby sme vedeli, že výsledky žiakov, ktorí sa v deň testovania dostavia, budú skreslené.

3)      Napriek tomu, že výsledky T 5 nemôžu byť objektívne, zriaďovatelia, rôzne inštitúcie, ale aj uchádzači o štúdium na danej škole ich berú ako hlavné kritérium na hodnotenie školy, výchovno-vzdelávacieho procesu. Okrem toho sa T 5 realizuje iba z 2 vyučovacích predmetov, čo nemôže byť hlavným kritériom akéhokoľvek hodnotenia školy. Učitelia týchto predmetov sú pod každoročným tlakom a akékoľvek zlyhanie sa im kladie za vinu.

4)      T 5 z materinského jazyka sa koná pod hlavičkou predmetu slovenský jazyk a literatúra, no jeho obsah je zameraný predovšetkým na čítanie s porozumením, ktoré je kompetenciou viacerých vyučovacích predmetov.

5)      V metodických pokynoch sa učiteľom nariaďuje, aby nedávali dve veľké písomné práce v jeden vyučovací deň. Žiaci 5. ročníka (vek 10 - 11 rokov!) sú v deň testovania vystavení dvom 60-minútovým testom, čo odporuje akýmkoľvek zásadám psychohygieny, ktorú majú školy bežne dodržiavať. Ako je možné, že sa nezohľadňuje takéto základné pravidlo? O únave a vyčerpaní žiakov nemusíme ani hovoriť, keďže dostupná pedagogicko-psychologická literatúra píše o dôsledkoch nedodržiavania psychohygieny vo výchovno-vzdelávacom procese (tá istá výčitka smeruje aj k Testovaniu 9). Aj to môže skresliť už spomínané výsledky testovania.  

6)      T 5 v nadväznosti na Testovanie 9 (ďalej T 9) neobsahuje žiadnu pridanú hodnotu, ako to prezentuje NÚCEM. Jednak sa na T 5 nemusia zúčastniť všetci žiaci, na rozdiel od T 9, jednak sa T 9 realizuje v situácii, keď je trieda bez tých žiakov, ktorí po 5. ročníku odišli na osemročné gymnáziá (prípadne po 8. ročníku na bilingválne gymnáziá). Kontinuita T 5 a T 9 je teda relatívna, bezpredmetná. Isto, výsledok testovaní upozorní učiteľov na niektoré čiastkové nedostatky, no výsledky testovaní T 5 a T 9 sa nedajú paušalizovať a nedajú sa porovnávať.

Ďakujeme.

Prikladáme mená niektorých členov našich skupín, ktorí sa stotožňujú s uvedenou výzvou.

PhDr. Ján Papuga, PhD., Bratislava

Mgr. Petra Bačinská, Žilina

Mgr. Andrea Ďurčáková, Námestovo

Mgr. Zuzana Vozárová, Malacky

Mgr. Jana Telehaničová, Košice

PaedDr. Marcela Šimonová, Michalovce

Mgr. Lucia Vargová, Sládkovičovo

Mgr. Martina Lešková, Somotor

Mgr. Ivana Beľáková, Revúca

Mgr. Lýdia Ferdinandyová, Košice

Mgr. Nadežda Černická, Kapušany

Mgr. Mária Benediktyová, Kečerovce

Mgr. Slavomíra Vašková, Lemešany

Mgr. Veronika Kubíková, Žilina

PaedDr. Monika Petriková, Malčice

Mgr. Martina Kropuchová Ferčáková, Prešov

Ing. Janka Liptáková, Dobšiná

Mgr. Lucia Veselá, Kolbovce

Mgr. Marcela Stančíková, Prašice

Mgr. Lucia Dzinová, Horná Streda

Mgr. Zuzana Jakušová, Hliník nad Hronom

Mgr. Tatiana Hozzová, Rudňany

PaedDr. Gabriela Hoptová, Beluša

Mgr. Iveta Reptová, Trnava

Bc. Júlia Reptová, Trnava

Matej Repta, Trnava

Mgr. Monika Kočicová, Prašice

Mgr. Iveta Arvajovičová, Banská Bystrica

Mgr. Anna Sekáčová, Bánovce nad Bebravou

Mgr. Jana Gavalčinová, Koškovce

PaedDr. Milena Jaňáková, Mgr. Jana Pasternáková, Košice

Mgr. Ivana Ďurkovičová, Benice

Mgr. Marta Kulcsárová, Košice

PaedDr. Ľubica Ladecká, Ilava

Mgr. Marína Krivanská, Dobšiná

PaedDr. Ľubomíra Horná, Tovarné

Ingrit Ölschlägerová, Bratislava

Mgr. Miriama Glovňová, Lužianky

Mgr. Jana Firkaľová, Medzilaborce

Mgr. Ivona Gáliková, Zlaté Moravce

Mgr. Ivana Pionteková, Olešná

Mgr. Jana Štofčíková, Udavské

Mgr. Katarína Lazorová, Prešov

Mgr. Dagmar Sedileková, Banská Bystrica

Mgr. Andrea Kukučková, Žarnovica

Mgr. Ivana Sajková, Liptovský Mikuláš

Mgr. Eva Križanovičová, Družstevná pri Hornáde

Mgr. Gabriela Gašparovičová, Trnava

Mgr. Tatiana Kunášová, Humenné

Mgr. Andrea Tarabová, Žilina

Mgr. Anna Pekná, Trnava

PhDr. Lucia Súkeníková, Uhrovec

Mgr. Petronela Jaseňáková, Levoča

PaedDr. Miroslava Fuňáková, Vranov nad Topľou

Mgr. Anna Dzúriková, Levoča

Mgr. Martina Kroláková, Markušovce

Mgr. Zuzana Štvartáková, Šarišské Michaľany

Mgr. Tatiana Mitašová, Lehota pod Vtáčnikom

Mgr. Katarína Vincová, Ivanka pri Nitre

Mgr. Ivana Betková, Župkov

PaedDr. Petra Belanová, Brehy

Mgr. Viera Jenejová, Brehy

Mgr. Mária Jankoveová, Nová Baňa

Mgr. Veronika Tóthová, Veľký Krtíš

PhDr. Eva Dodeková, Turzovka

Mgr. Alena Nemcová, Čadca

PaedDr. Soňa Dinková, Šurany

PaedDr. Marianna Hybská

Mgr. Lenka Švecová, Považská Bystrica

PaedDr. Jana Šuchterová

Mgr. Dominika Melušová, V. Bielice

PaedDr. Silvia Hajdúová, Rožňava

PhDr. Zuzana Ujházyová, Rožňava

Mgr. Lucia Miglierini, Bratislava

Mgr. Oľga Veselovská, Žilina

Mgr. Martina Bellušová, Spišská Nová Ves

Mgr. Milica Abrahámová, Banská Štiavnica

Mgr. Zuzana Golianová, Banská Štiavnica

Mgr. Andrea Černoková, Družstevná pri Hornáde

Mgr. Martina Kolyová, Malčice

PaedDr. Gabriela Cabuková, Divina

PaedDr. Monika Böjtösová, Jaklovce

Mgr. Lenka Marcinková, Jaklovce

Mgr. Zuzana Vienerová, Podolie

Mgr. Gabriela Kratochvílová, Nitra

Mgr. Jana Prochádzková, Zlaté Moravce

Mgr. Dominika Dudžáková, Hrabušice

Mgr. Lenka Banasová, Oravská Polhora

Mgr. Mária Vargová, Malý Slivník

Mgr. Viera Jantoláková, Novoť

Mgr. Eva Pasnišinová, Košice

Mgr. Ivan Slamka, Partizánske

Mgr. Katarína Naková, Spišská Nová Ves

Mgr. Dana Čierna, Žarnovica

Mgr. Mária Barnová, Bratislava

Mgr. Miriam Vyparinová, Plavnica

PaedDr. Mária Michalová, Banská Bystrica

Mgr. Petra Mitašíková, PhD., Bratislava

Mgr. Mária Hrnčíriková, Trnava

Ing. Ján Hrnčírik, Trnava

Ing. Zuzana Hrnčíriková, Trnava

Mgr. Zuzana Kotrasová, Spišská Nová Ves

Mgr. Eva Križanovičová, Družstevná pri Hornáde

Mgr. Peter Cibulka, Žilina

Mrg. Peter Kenedich, Poprad

Mgr. Eliška Ondrejková, Považany

Mgr. Martina Kolyová, Malčice

Mgr. Daniela Hlaváčová, Žilina

Mgr. Veronika Zemková, Podolie

Mgr. Eliška Kožušková, Spišské Podhradie

Mgr. Renáta Iršová, Trenčín

Mgr. Martina Feketeová, Ivanka pri Dunaji

PhDr. Andrea Olejníková, MBA, Dunajská Streda

Mgr. Katarína Vavrušová, Trenčín

Ing. Alena Rumanovská, Trenčín

Mgr. Anna Tarčáková, Rabča

Mgr. Petra Ilievová, Zubrohlava

Mgr. Jolana Pitáková, Rabča

Mgr. Iveta Brasová, Žilina

PaedDr. Dagmar Kolevová, Trnava

Mgr. Silvia Laurová Ružičková, Šurany

Mgr. Žofia Krasničanová, Krušetnica

Ľudmila Šupáková, Bzince pod Javorinou

Mgr. Mariana Sádovská, Šurany

Mgr. Ľubica Jagnešáková, Zubrohlava

Mgr. Viera Žofajová, Zubrohlava

Mgr. Slavomíra Puváková, Zubrohlava

Mgr. Darina Jagelková, Zubrohlava

Mgr. Bibiána Poláková, Zubrohlava

Mgr. art. Magdaléna Kmeťková, Bratislava

Ing. Daniela Stoklasová, Zubrohlava

Mgr. Valéria Bugeľová, Zubrohlava