SKU HODNOTÍ PROGRAMOVÉ VYHLÁSENIE VLÁDY

03.06.2020 17:04
Blog

Autor : Vladimír Crmoman,

Späť na úvod

Pridávam vám sem tento článok SKU venovaný programovému vyhláseniu vlády, aby sa nezabudlo.

http://sku.sk/sku-hodnoti-programove-vyhlasenie-vlady/

Programové vyhlásenie vlády (PVV) v časti pre školstvo obsahuje veľa pozitívnych myšlienok, ale málo konkrétnych záväzkov. Rozumieme, že PVV bolo písané pod veľkým tlakom koronakrízy. Vláda ale bude vládnuť celé 4 roky a tak musíme konštatovať, že predložené PVV je menej ambiciózne v merateľných záväzkoch ako PVV poslednej vlády z roku 2016. 

Oceňujeme konkrétnejšie tieto časti:

  • prijatie Stratégie inkluzívneho vzdelávania a vytvorenia podmienok podpory a zabezpečenia podporných tímov do škôl a školských zariadení
  • uvoľnená učebnicová politika,
  • integrované a diverzifikované zabezpečenie ranej starostlivosti a predprimárneho vzdelávania s dôrazom na kvalitu zamestnancov v tejto oblasti,
  • zabezpečenie financií na dobudovanie kapacít materských škôl,
  • zabezpečenie dostupnosti včasnej intervencie pre rodiny s deťmi so zdravotným či sociálnym znevýhodnením,
  • zaviazanie sa k zavedeniu koordinovaného nadrezortného systému včasnej intervencie,
  • prísľub zmeny vysokoškolskej prípravy budúcich pedagógov,
  • zjednotenie financovania škôl a školských zariadení pod jedno ministerstvo – prechod kompetencií v školstve.

Sme zvedaví na spôsob realizácie a načasovanie týchto opatrení.

Poňatie predprimárneho vzdelávania ako kľúčového faktora k úspešnému štartu do života jednotlivcov je správne. Oceňujeme záujem o riešenie zaškolenia detí z rizikového prostredia od 3 rokov, avšak vyjadrujeme obavu, že vplyvom opatrenia v zmysle povinnosti a zároveň zatiaľ pretrvávajúceho nedostatku kapacít materských škôl by došlo k vylúčeniu detí majoritnej skupiny. Preto naďalej trváme skôr na dostupnosti predprimárneho vzdelávania pre všetky deti, ktorých rodičia o to prejavia záujem vytváraním ďalších kapacít materských škôl (k čomu sa vláda aj zaväzuje). Zároveň v súvislosti s včasnou zaškolenosťou detí z rizikového prostredia absentuje v PVV pomoc rodinám týchto detí v oblasti výchovy a starostlivosti o ne, čo ponímame ako nevyhnutnú paralelu pri tejto problematike.

Ako nedostatočná resp. veľmi opatrná sa nám javí formulácia textu v súvislosti so zjednotením financovania škôl a školských zariadení, nezaručuje istotu potrebnej zmeny.

Chýba nám určenie percenta HDP, ktoré vláda plánuje vyčleniť na vzdelávanie. 

Otvorenie trhu s učebnicami je veľmi dobré opatrenie, ktoré sme dlhodobo žiadali, veríme, že sa podarí toto opatrenie zaviesť čo najskôr. Malo by priniesť viac kvality do výchovno-vzdelávacieho procesu, sme jedna z posledných vyspelých krajín, ktorá ho ešte nemá.

V PVV nie je ani zmienka o znižovaní priepasti medzi pedagógmi a ostatnými vysokoškolsky vzdelanými zamestnancami. Preto prísľub vlády v PVV zvyšovať platy „podľa možností rozpočtu“ považujeme za málo ambiciózny až alibistický. Niektoré kroky PVV je možné uskutočniť bez finančného príspevku, ale väčšina z nich si vyžaduje do  podvyživeného školstva rozumné zvýšenie investícií. Budeme pozorne sledovať, ako sa uvedené prísľuby pretavia do rozpočtov v jednotlivých rokoch vládnutia, aby sme nemuseli v najbližších rokoch opakovane čítať o tom, že školstvo je na posledných priečkach v medzinárodných porovnaniach vyspelých krajín EÚ a OECD.  

PVV veľmi okrajovo spomína transformáciu priamoriadených organizácii, na ktorú už v r. 2012 upozornila Správa o stave školstva, EK, množstvo vyhlásení organizácii v školstve a dokonca i program politickej strany SAS. Rovnako tak nepočuť o boji s korupciou a politickým rodinkárstvom pri obsadzovaní funkcií v školstve, slabé ambície pri zavádzaní demokracie a transparentnosti do procesov v školách, podpore rád škôl, rušení práva veta zriaďovateľa, obmedzení volebných období riaditeľov škôl, či mobbingu na pracovisku.

SKU vníma, že v čase koronakrízy nie je možné uskutočniť všetky kroky v intenciách predvolebných sľubov a harmonogramu predchádzajúcej vlády, ale očakávali sme, že za štvorročné obdobie tejto vlády je možné urobiť viac. Veríme vyjadreniu ministra školstva, že vzdelávanie a učitelia budú jeho prioritou a oceňujeme jeho snahu. Otázkou zostáva, do akej miery budú prioritou tejto vlády.

Celé PVV nájdete tu: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24756/1


e-mail: sku@sku.sk
Staňte sa aj Vy členmi organizácie, ktorá Vám podá pomocnú ruku a zastáva Vaše potreby bezpečia a istoty na pracovisku: Slovenská komora učiteľov - zaregistruj sa.