Skúsenosti z Erasmu

01.10.2021 13:15
Blog

Autor : Jana Eštoková, ZŠ Hlinné 138

Späť na úvod

Stále som obdivovala pedagógov, ktorí sa zúčastňovali projektu Erasmus+ v zahraničí a prinášali do pracovného kolektívu nové nápady a inšpirácie. Jednou mojou nevýhodou bola neznalosť cudzieho jazyka. Ale nádej zomiera posledná a vďaka projektovému tímu na našej škole sa mi tento rok naskytla možnosť zúčastniť sa projektu Erasmus+ v pre mňa zrozumiteľnom jazyku - v češtine. 5-dňové vzdelávanie zabezpečilo Dramacentrum Sdružení D v českom mestečku Olomouc a bolo zamerané na inklúziu. Ja som z nášho kolektívu absolvovala kurz Výtvarná a dramatická exprese jako nástroj inkluzívniho uměleckého vzdelávaní.                                                                                               

Celý kurz bol vedený interaktívnou formou. Mala som možnosť vidieť a najmä byť v dianí, aktívne sa zapojiť do rôznych aktivít a hier. Cez tieto hry sme v rámci skupiny riešili rôzne problémové situácie vznikajúce v triednom kolektíve. Každá aktivita bola obohatená o rôzne varianty obmien, ktoré postupne nadväzovali na seba – tvorili jeden celok. Zrealizované aktivity boli cielené, mali svoj účel a zámer, podporovali a rozvíjali danú tému. Základom celého kurzu bola inklúzia a nenásilná komunikácia, pri ktorej nie je dobré vravieť deťom, čo nechceme, aby robili, ale formou prosby ich naviesť k tomu, čo by sme potrebovali, aby spravili. Je všeobecne známe, že deti majú negatívny postoj k zákazom a príkazom, preto po vzore z kurzu budem odteraz o to viac uplatňovať napr. formulku: „Mohli by sme sa takto dohodnúť?“, aj keď to možno nebude vždy také ľahké, ako to znie. Zaujali ma aj aktivity, ktoré sme mali každý deň vždy na začiatku. Boli to zoznamovacie aktivity alebo hry na uvoľnenie, rozohriatie a predovšetkým na posilnenie triedneho kolektívu. Keďže pracujem na škole, ktorú navštevujú už iba žiaci zo SZP a MRK, práve takéto aktivity určite využijem v čase, kedy pozornosť mojich žiakov klesá a potrebujem ich opäť niečím nakopnúť alebo motivovať.                                               

Domov som si doniesla aj komplexnú metodiku venovanú inklúzii s názvom Príbeh pána Tydýta. Tento príbeh v sebe zahŕňa inklúziu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, rasovú odlišnosť, či iné odlišnosti týkajúce sa výzoru detí. Príbeh o Tydýtovi využijem vo svojej praxi so žiakmi najmä na nácvik vnímania, vzájomného rešpektovania a podporu vzájomnej spolupráce. Hračku Tydýta už teraz, pár týždňov po kurze, úspešne využívam ako triedneho maskota, kamaráta a pomocníka pri riešení rôznych situácii v mojej triede.                                                                               

Celkový dojem z kurzu bol veľmi dobrý. Témy boli odprezentované na veľmi dobrej úrovni, prínosné, využiteľné v každodennej práci každého učiteľa. Týždňový kurz obohatil moje pedagogické skúsenosti a nakopol ma do realizácie získaných inšpirujúcich nápadov. Príjemným bonusom popri vzdelávaní bolo spoznávanie historického jadra mesta a širšieho okolia Olomouca.